Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Bio

 
 
 
 Image0227
 Bil som drives av biograss 
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0298
 Etanol    C2H5OH  
 Forskjellige former for biodrivstoff
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0305
 Sukkerrør kan brukes til biobrensel.
 Planter til biobrensel
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0308
 En kan hente biodrivstoff fra søppel.
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 Metan
 Mer
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0081
 Biokull
 Mer

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Image0316

 I Brasil brukes mye etanol (alkohol) i stedet for bensin.
 Etanol og biogass
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0086
 Land som produserer biodrivstoff
 
 

 

 

 

 

 

 DIVERSE

 

 

 

 

 ØKONOMI

 

 

 

 

 NORGE

 

 

 

 

 

 

 

Image0095

 Industrialisering av fotosyntese
 Massachusetts-baserte høyteknologiselskapet Joule:
 Syntetisk drivstoff fremstilt i en karbonnøytral prosess ved hjelp av sollys, CO2
 og spesialdesignede mikro-organismer.
 Dette har kommet nærmere kommersiell virkelighet i følgeTerje Osmundsen.
 En nystartet bedrift disponerer 160 millioner dollar og har fått bilprodusenten Audi med på

 laget.

 Hittil har algeprodusert biomasse vært mest lovende, men prosessen med å dyrke, høste og

 prosessere algebasert biomasse er ressurskrevende.

 Det unike ved Joules teknologi er at de bruker spesialdesignede mikroorganismer

 – cyanobakterier -, som er verdens eldste organiske materiale.

 2014  Joule åpnet et fullskala demonstrasjonsanlegg i Hobbs, New Mexico.

 

 Forbes i Audi mener e-drivstoffet  er bedre og renere enn det fossile drivstoffet som

 selges av oljeselskapene. Det bir høyere effektivitet i forbrenningen og og mindre utslipp.

 Målet:

 Vise at det er mulig å produsere millioner av fat karbon-nøytralt drivstoff til en produksjonskost

 i området 50-80 dollar per fat.

 Joule vil deretter raskt overføre teknologien til områder der det både finnes egnede kilder

 for CO2-utslipp, gode solforhold og tilgang til salt- eller brakkvann.

 MIT- og Harvard-tilknyttede forskerne som står bak Joules patenter.

 De har publisert en fagfellevurdert artikkel som beskriver det vitenskapelige grunnlaget

 for produksjonsmetoden og sammenligner.

 

 Det er tatt ut patenter på å lage flytende drivstoff fra sollys, CO2 og cyanobakterier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAKTERIER

 Forskere fra Syddansk Universitet:

 Bakterier gjør elektrisitet fra vindmøller og solceller om til biobrensel.

 Sammen med CO2 fra lufta kan de lage alt fra biobrensel og dyrefôr til plast.

 I dag kan bakteriene bare produsere metan og acetat.

 Forskerne har planer om å gjøre dem om til minifabrikker som kan lage alle tenkelige

 organiske produkter.

 Disse bakteriene deler hydrogen opp i protoner og elektroner.

 Dette har forskerne brukt som utgangspunkt.

 Amelia-Elena Rotaru fra Nordic Center for Earth Evolution (Nordcee):

 Vi håper å få dem til å lage butanol.

 Rotaru ser også for seg produksjon av aminosyrer til dyrefôr.

 Fôr til griser kan tilsettes aminosyren lysin. Den kan bakteriene produsere.

 

Image0164

 Det globale bioteknologifirmaet Novozymes er verdens største produsent av

 industrielle enzymer.

 

 Bisabolane, et biodrivstoff alternativ til D2-diesel.

 Eukalyptus, poppel og switchgrass kan ved hjelp av E. coli og S. cerevisiae bakterier

 produsere store mengder bisabolene, en biosyntetiske forløper til bisabolane.

 Drivstoffet kan utgjøre blandekomponenter for flydrivstoff.

 Furu kjemikalier er en stor aktør i aldehyder markeder.

 Biofore, et finsk selskap, produserer fornybar diesel drivstoff kompatibel med alle

 motorer ved hjelp av furu fettsyrer og komplekse aldehyder til råolje.

 2015 Bisabolane - forløperen bisabolene, koster $1,76 per kg.

 Det er vanskelig å konkurrere med drivstoff produsert for fra $50 per fat.

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0044

 Typisk brasiliansk fyllestasjon med fire alternative drivstoff for salg:

 1. Biodiesel (B3)

 2. Gasohol (E25),

 3. Etanol ( E100 )

 4.Komprimert naturgass (CNG)

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Image0265
 Noen former for bioethanol gir like mye utslipp av CO2 som bensin og diesel.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 Kraftverket Kemten ligger i Tyskland.
 Det drives av rester fra skogbruk, industri og avfall.
 Dampen har en temperatur på 380 grader C og et trykk på 25 bar.
 Turbinen gir 2600 kW.
 Kraftverket har også et fjernvarmenett, og det forsyner 18 000 husstander
 med strøm og varme.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0536
 Vannhyasinter har sprdt seg over Victoriasjøen i Afrka. De skader fisken i vannet,
 men fordi de har slik enorm vekstkraft er de en utmerket kilde til biomasse.
 Et hektar av plantene kan produsere 70 000 m3 biogass.
 I Bengalen samler bøndene planten og tørker dem. De brukes deretter som
 bensel. Asken brukes til å gjødsle jorda.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0539
 Vannhyasintene kan brukes av det samme systemet som spillvann.
 Den innsamlede biomassen kan dermed omgjøres til ethanol,naturgass,
 hydrogen og nitrogen til gjødsel. Det rensede vannet kan deretter brukes
 til å vanne markene i nærheten.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0541
 Vannhyasintene flyter på vannet.
 Vannhyasintene ble innført til Rwanda av belgiske kolonister for å gjøre omgivelsen vakrere,
 og de har deretter spredt seg til Victoriasjøen. De ble først sett der i 1988.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Etanolfabrikk
 Biomasse kan bli til bioetanol, biogass og biohydrogen.
 Den økonomiske betydningen av bioetanol og biogass har økt betydelig
 de siste årene.
 For å bryte ned biomassen kan det brukes enzymer, gjær og bakterier som
 Escherichia coli eller Corynebacterium glutamicum.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 Bioplast
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Peptid-hormonet insulin kan fremstilles gjennom fermetering av bakterier.
 Fermentering kan være en en gjæringsprosess der det foregår en nedbrytning av
 proteiner.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0025
 2009 Kilder til biodiesel
 
 De viktigste råvarer i Europa er animalsk fett, vegetabilske oljer, soyabønner, jatropha ,
 raps, mahua,sennep , lin , solsikke , palmeolje , hamp, alger blant andre.
  
 Biodiesel kan brukes i en hvilken som helst dieselmotoren når de blandes med mineral diesel.
  5% biodiesel blanding utbredt og er tilgjengelig på tusenvis av bensinstasjoner.
 Biodiesel er rikere på hydrogen og oksygen enn fossil diesel. Dette forbedrer forbrenningen.
 Dermed slippes det ut mindre partikler av uforbrent karbon.
  
 I noen land lages det dieselmotorer som kan bruke ren biodiesle. Den kalles B100.
 

 2013  CO2Bio er vinner av SPIR-prisen.

 Firmaet kaller alger for havets regnskog.

 Det har utviklet et konsept som tillater utnyttelse av store mengder fanget CO2.

 CO2Bio har allerede inngått avtale med Teknologisenteret på Mongstad om leveranse 

 av inntil 30.000 tonn CO2.

 I en lukket prosess tilføres sjøvann, CO2, lys og næringssalter,

 og i løpet av kort tid oppnås en betydelig vekst av algene.

 Denne biomassen avtappes og prosesseres til omega3-fettsyrer, 

 forklarer daglig leder Svein M.   Nordvik.

 

 

 Halm fra raps kan bli til biodrivstoff.

 

 Det kanadiske forskningsrådet da et Falcon 20-fly steg opp til 30.000 fot over

 hovedstaden Ottawa.

 Det var første gang et sivilt fly gikk på 100 prosent biodrivstoff, uten en eneste endring av motoren.

 

 Rambøll-rapport bestilt av Avinor, SAS, Norwegian og NHO luftfart:

 Gass fra biomasse kan brukes til å lage konkurransedyktig flydrivstoff i nær fremtid.

 

 

 Et bio-elektrokjemisk system

 Et bio-elektrokjemisk system kan brukes for å produsere elektrisk energi (mikrobiell brenselcelle).

 Den kan på omtrent samme måte brukes til hydrogenproduksjon.

 Da kalles den for en mikrobiell elektrolysecelle.

 Teoretisk sett er hydrogenproduksjonen i et slikt system betydelig mer effektiv enn vanlig 

 hydrogenproduksjon via hydrolyse av vann som trenger mye mer energi.

 Mikrobielle elektrolysecelle-teknologien er enda nyere en mikrobiell brenselcelle-teknologi.

 

 Indian River BioEnergy senter i Vero Beach i Florida:

 Tre og vegetative materiale varmes opp i  et miljø med noe oksygen.

 Resultatet er hydrogen og CO-gass. Bakterier  spise så gassen.

 Alkohol trekkes ut og destilleres.

 Målet for anlegget er å produsere 8 millioner liter etanol i året.

 Varmen som utvinnes skal generere 6 MW fornybar energi og drive anlegget.

 Det endelige produktet kan raffineres til drivstoff til fly, diesel eller bensin.

 

 Oljer kan utvinnes av frøene fra jatropha og croton, sier Roskilly.

 Disse plantene kan vokse i tøffe milmøer på land med dårlig kvalitet.

 De kan derfor gi drivstoff i utviklingsland uten å påvirke maktproduksjonen.

 

 

 1 mål raps gir ca 100 liter rapsolje.

 

 For å dekke en spesiell energimengde er det nødvendig med 3-5 ganger så mye

 biomateriale som fossilt.

 I USA trenges det f.eks. 5 kg mais for å få 1,5 l etanol som erstatter 1 l bensin.

 

 

 Bioenergi var å brenne trevirke for å få varme, kornbaserte oljer, sukker og stivelse

 for etanol og biodiesel.

 Moderne bioenergi inkluderer nå kommunalt avfall, skog , invasiv ugress og halm

 De blir brukt til å lage produkter som biogass, grønn strøm og flydrivstoff.

 De hentes fra non-foodprodukter som tre og halm.

 

 Bioenergi kan fungere som balansekraft for solenergi for å gi jevn energitilgang.

 

 Luftfart, landbruk, gruvedrift og frakt vil alle må stole på flytende brensel i kort-til mellomlang sikt.

 Biodrivstoff kan tilby et alternativ som har lavere i karbon virkninger og partikkelforurensning.

 

 Selskaper som Airbus , Boeing og Virgin Airlines har vært å prøve ut disse drivstoffene.

 Noen av dem allerede oppfylle svært høye krav til ytelse og sikkerhet i fly.

 

 Bioenergi gir også regionale arbeidsplasser, små forretningsmuligheter,

 diversifisering av inntekter og risikostyring for bønder.

 Landskap fornyes gjennom aktivt å håndtere de skogrike ressurser.

 

 2015 Iran vil komme med den første versjonen av algebasert biobrensel.

  Det sørlige Iran er utmerket til å dyrke alger på grunn av høy luftfuktighet, sol,

  et stort, ubrukt umorde og tilgang på saltvann.

 

 2015 BRTeam (Biofuel Research Team) forsker på alge genteknologi for økt biodieselproduksjon.

 Genetisk konstruerte mikroalger med forbedrede lipid produksjonsfunksjone er målet.

 

 

 

 

 

 Andregenerasjons bioetanol

 Forskere har funnet opp en ny teknikk som kan gjøre det lettere å utvinne

 andregenerasjons bioetanol.  

 I dag må man bruke dyre enzymer eller koke planterestene i syre i flere timer

 Ved hjelp av genteknologi kan  strukturen i plantenes cellevegger endres.

 Forskerne så  på sammensetningen av stoffene cellulose og lignin, og de så på genetiske endringer.

 

 SES (Seaweed Energy Solutions) er et norsk selskap som driver med utvikling av drivstoff

 fra alger.   

 

Image0099

 Flydrivstoff laget av alger

Image0100

 Algeproduksjon i glassrør

 

Image0101

 Dyrking av mikroalger i en dam

 

 

 Biomasse til bio-diesel, jetdrivstoff og grønne kjemikalier.

2014 Mercurius Biorefining har utviklet en prosess som de kaller REACH.

 REACH (Renewable Acidhydrolysis Kondens hydrotreating).

 Prosessen konverterer biomasse til bio-diesel, jetdrivstoff og grønne kjemikalier.

 

 Halm,tre og annet avfall kan gassifiseres, fermenteries og utsettes for kjemisk katalyse

 for å utvinne flydrivstoff. Jetdrivstoff av andre generasjons biodrivstoff koster

 imidlertid 3-10 ganger så mye som "svart" flydrivstoff.

 Heathrow kalt Solena, vil gassifisere avfall for deretter å gruke Fischer-Tropsch syntese

 for å produsere jetdrivstoff.

 Flydrivstoff er det dyreste og teknologisk mest kompliserte å produsere.

 United States Air Force er i ferd med å forske på produksjon av drivstoff

 av avfall eller alger.

 

 Foreløpige tester viser at Mercurius Biorefinings prosessen er i stand til å konvertere et tonn

 biomasse til ca 300 liter biodiesel. The Department of Energy har bevilget 4,6 millioner dollar

 for bygging av et pilotanlegg i Indiana der rester fra mais som skal brukes som råstoff.

 Anlegget har en kapasitet på 10 tonn biomasse per dag.

 Selskapet forventer at prisen på det ferdige produktet kan konkurrere med tradisjonell diesel.

 

 

 

 

Image0088

 Ved Whyalla skal det produseres 30 000 liter olje av mikroalger ved hjelp av Muradels Green2Black

 teknologi. Demonstrasjonsanlegget koster 10,7 millioner dollar.

 Hvis demonstrasjonsanlegget blir vellykket, vil det bli et kommersielt anlegg som produserer

 500 000 fat refinable grønn råolje innen 2019- nok bensin og diesel til 30 000 biler i ett år.

 Produksjonskostnadene vil være på nivå med å produsere fossilt brensel til transport.

 Mikroalger sammen med plantebiomasse og organisk avfall vil med Muradel teknologien

 i løpet av minutter kunne konverteres til råolje som er funksjonelt likeverdi med fossil olje.

 Whyalla ligger i South Australia.

 

 

 Nanocellulose

 Nanocellulose i komposittmaterialer vil bidra til styrke, samtidig som materialet forblir svært lett.

 En kan også lage gjennomsiktige, gasstette filmer. De kan f.eks. brukes til matemballasje.

 Nanocellulose brukes  som et kalorifritt fortykningsmiddel i mat.

 Mennesker kan ikke fordøye cellulose.

 Materialet er ikke bare ugiftig, det er også biokompatibelt.

 Biokompatibelt betyr at kroppen ikke frastøter dem eller tar skade av dem.

 Nanocellulose kan derfor brukes som et reisverk som stamceller kan vokse i  og bygge opp

 igjen nedbrutt vev.

 

 

 Biokull

 Planter som vi ikke nyttiggjøres til mat, energi eller materialer kan gjøres om til biokull.

 Dette er et varig lager.

 Det er et meget stort potensiale for innlagring av karbon i jordsmonnet.

 

 

 

 Biogass

 Maxcon bygger et biogassanlegg i en forstad til Melbourne.

 Anlegget skal gjennom anaerob nedbryting av organisk avfall produsere 1 MW.

 Australia er verdens tredje største uran eksportør og blant de som pr, innbygger

 slipper ut mest CO2,hovedsakelig kull-basert.

 Biogassanlegg kan begynne å motvirke dette.

 

 Jens Albartus direktør for WELTEC BIOPOWER:

 Vi er representert på fem kontinenter med ca 300 biogass anlegg.

 

 Norman Weisz, kontraktsdirektør i Cambi:

 Slam og avfall fra husholdninger, jordbruk, skog og trevirke går inn i kretsløpet

 under produksjonen av biogass.

 

 

 Et forskerteam ved Rice University:

 Oljerike alger kan trives på kommunalt avløp. De kan produsere biodiesel eller "black gold".

 De brukte tre forskjellige typer av alger inkludert blå - grønne alger eller cyanobakterie.

 Den er en bakterie, ikke en plante.

 

 

 Bioenergi kan produseres fra organisk materiale:

 Den kan komme fra planter, dyr eller produsert matavfall, som biomasse

 og biodrivstoff fra dyregjødsel.

 2015 10 bioenergianlegg opererer allerede i Sør-Australia.

 

 

 

Image0215

By Daniel Mayer (mav) - original imageVector version by Yerpo - Own work, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20722530

 Fotosyntesen: CO 2 fra lufta, H2O fra bakken og solenergi blir til sukker.

 

 

Image0216

 Sukker er karbohydrater som kan omgjøres til hydrokarboner- C atomer med H atomer rundt.

 

 

 BIOFOREVER

 BIOFOREVER er14 bedrifter med mottoet "Petroleum i dag Bio i morgen".

 Borregaard AS er en av dem.