Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Kull

 
 
 
 Image0318
 Steinkull 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0321
 Utvinning av kull
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0325
 Kullkraftverk 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0331
 Tidligere produksjon av trekull 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Lignitt (brunkull)
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 1965-2013 Kullforbruket
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0236

 

 

 2005 Utbytte av kull  

 Økonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Image0032
 På Svaldbard produseres det årlig 30TWh kull.
 Diverse

 

 

 

 

 

 

 

 

 BRUK
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 Moderne produksjon av trekull
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Kullet tennes letter med "pipe".
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Image0333
 Utvinning av torv
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0334
 Torva ligger til tørk.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 Skip ble brukt til å frakte kull.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Kull blir lastet på lastebiler i ei kullgruve i Colombia.
 
 Biokull

 Treklyngen og Arbaflame planlegger et produksjonsanlegg av biokull på   

 den nedlagte papirfabrikken på Follum.

 Biokullet som skal produseres på Follum skal lages av 100 prosent trevirke.

 Biokullet erstatter vanlig kull uten at kullkraftverkene må gjøre større ombygginger.

 Arbaflame har produsert i overkant av 100.000 tonn biokull i eget testanlegg

 ved Kongsvinger.

 Det planlagte anlegget på Follum vil ha en produksjonskapasitet på opptil

 200.000 tonn i året.

 Prisen for biokull er i dag høyere enn prisen på fossil kull, men forskjellen 

 reduseres gjennom økt CO2-kostnad og insentiver som fremmer fornybar energi.

 Dette ikke er forkullet trevirke.Snarerer trepellest som er behandlet slik

at det egner seg til bruk i kullkraftverk.

 

 

 

 2013 Kull var den fossile energikilden som vokste raskest.

 Forbruket av kull økte globalt med 3 %.

 Andelen kull i verdens energiforbruk er nå 30,1 prosent.

 Dette er det høyeste siden 1970.

 2013 Kraftproduksjonen i Europa er om lag 4500 TWh/år.

 2000 TWh er fyrt med kull som den desidert største forurenser.

 Vår vannkraftproduksjon er 125 TWh/år.

 

 2011 Verdens kullproduksjon var 7,7 milliarder tonn.

 90% av dette går til elektrisitetsproduksjon.

 Kull har en antatt virkningsgrad på 40%.

 

 

 

Image0031

 

 Om lag 3 milliarder mennesker er underlagt enn eller annen form for karbonpris.

 President Barack Obama erklærte at landet ikke lenger vil finansiere kullkraftverk.

 Det vil heller ikke EU eller Verdensbanken.

 Texas har mange kullkraftverk og høyest utslipp per person i landet.

 

 2013 Kina og USA kvitter seg med gamle kullfyrte kraftverk som har drevet forbi

 sin levetid ved å innføre strenge utslippsstandarder.

 

 2013 ANU Andrew Blakers: Hvis all fossil drivstoffkapasitet blir pensjonert til vanlig tid og

 erstattet av fornybar energi, vil Australia ha 100% fornybar energi innen to tiår.

 

 2014 Hvis all fornybar energi ble fjernet, kunne kullkraftverkene tjent rundt

 10 milliarder dollar ekstra.

 

 

 Kull gir i tillegg til klimagasser utslipp av kvikksølv, giftige metaller, syre og gass og

 andre giftige utslipp til luft.

 

 

 IEA: Kull vil spille en stadig mindre rolle - i noen scenarier vil kull rett og slett ikke brukes.

 2014 Kina vil innføre tariffer på kull import fra Australia.

 

 Den australske regjeringen vurderer for tiden en anti-dumping mot import fra Kina

 av solcellepaneler.

 

 

Image0085

 2014 Kinesernes bruk av kullkraft falt litt for første gang i århundredet til tross

 for at landets brutto nasjonalprodukt (BNP) vokste.

 Kina importerer ca 80-90 millioner tonn kull fra Australia, Vietnam, Nord-Korea og Sør-Afrika.

 Den kinesiske regjeringen vil presse fram restriksjoner på kullbrenning i

 tungt befolkede kystbyer i et forsøk på å bedre luftkvaliteten.

 Dagens luftkvalitet i de store byene er ofte mange ganger høyere enn standarden

 til Verdens helseorganisasjon.

 

 2014 Mange nye kullprosjekter legges på is fordi kullet man kan grave opp

 blir for kostbart i et stagnerende marked.

 

 2014 Goldman Sachs: Vinduet for lønnsom investeringer i ny termiske kulldrift og

 infrastrukturkapasitet er stengt.

 Selv IEA (Det internasjonale energibyrået)  har stilt spørsmål ved klokskapen i mer 

 kullinvestering.

 Kullindustrien på en terminal nedgang, og Big Oil vil snart følge etter.

 Markedspriser er fallende, og utvinning koster mer. Klimareglene vil bli strammere.

 Spesielt vind- og solenergi overtar stadig mer av energietterspørselen.

 

 2014 Svensk-baserte Vattenfall har tjent milliarder på brunkull utvinning i Luzicke i Tsjekkia.

 Firmaet vil nå selge selskapet og i stedet fokuserer  på fornybare energikilder.

 

 

 Vi vet allerede at sot og ozon forurensning fra amerikanske kullfyrte kraftverk

 føre til tusenvis av for tidlige dødsfall og milliarder i offentlige helseutgifter.

 

 Kull til gass og kull til olje

 Kina vurderer å fullstendig stoppe godkjenning av slike prosjekter.

 

 

 2014 Et forsiktig anslag basert på et begrenset utvalg studier: Minst 800.000 mennesker

 dør for tidlig i året på gtunn av kull og relatert luftforurensning

 

 2011 Den internasjonale kullprisen var fra $ 130 for tonnet.

 2015 Den internasjonale kullprisen var fra $ 60 for tonnet.

 

 Helse

 Kinas "billig" kull-drevne energi bidrar sterkt til $ 112 milliard i årlige

 forurensningsrelaterte helseutgifter.

 

 2014 Kull var ekstremt lønnsomt til kraftproduksjon i Europa. Prisene på kull har falt mye,

 og fra 2011 til 2014 kollapset CO2 kvotene fra 15-17 euro til 5-7 euro pr. tonn.

 

 KINA

 Kina forbruker nesten like mye kull som alle andre land i verden kombinert.

 Landet slipper ut mest klimagasser i verden.

 

 TYSKLAND

 2015 Tusenvis av kull arbeidere marsjerte i Berlin for å protestere mot planene om å

 legge et påslag på de eldste og mest forurensende kullkraftverkene.

 Fagforeninger sier det kan sette 100 000 arbeidsplasser i fare.

 2021 13 % av brunkull- kraften (lignitt) skal fases ut.

 Lignitt er en billig form for kull.

 

 

 

 

 

 Kullkraftverk som er nedbetalt og der bare driftsomkosningene skal dekkes, gir

 svært billig kraft.

 Nye kull- eller gasskraftverk er svært dyre, siden konstruksjonene er kapitalintensive.

 

 1015 I USA har kull selskaper mistet rundt 75 % av sin verdi de siste årene.

 

 UBS 'estimat: Den globale kostnadskurve for termisk kull har sank med ca 25-30 % i USA.

 

 Japan er den viktigste kjøperen av kull fra Australia.

 

 

 

 

 

 Bloomberg:

 Kong Kull vil dø av naturlige årsaker.

 Kull fører til død, sykdom og ødeleggende luftveisproblemer.

 2005 Kull forurensning  drepte 13 000 amerikanere i året

 2015 I dag er antallet nede i 7500.  5500 lever lenger på grunn av renere strøm.

 

 2014  83 % prosent av kineserne puster inn helseskadelig luft.

 Å puste i Beijing tilsvarer å røyke 40 sigaretter om dagen, ifølge forskningsdirektør

 Richard Muller ved Berkeley Earth.

 Forskerne beregner at forurensningen tar livet av 1,6 millioner kinesere årlig.

 

 

 USA

 2015 Kull-kraftverkene er ansvarlig for 39 % av USAs kraftproduksjon.

 De gir 75 % av CO2 utslippene.

 Det er rundt 80 000 som arbeider med kullutvinning.

 

 2015 Mer enn tredjedelen av USAs kullkraftverk har stengt de siste seks årene.

 Nye kullregler gjør det ganske sannsynlig at ingen flere kullkraftverk noen gang

 vil bli bygd i USA.

 

 

Image0220

 2000-2015 Elektrisitet fra kull er redusert fra 52% til 33 % i USA.

 Elektrisiteten fra kullkraft fører til rundt 500 milliarder dollar i året i

 menneskelig og samfunnsmessig skade bare i USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUSTRALIA

 Tim Buckley, fra IEEFA:

 Kullselskaper som Peabody, Glencore og Adani Enterprises har multi-milliard dollar

 i gjeld finansiert gjennom oppkjøp. Aksjonærene får problemer når aksjekursen synker.

 Carney, fra Bank of England:

 De fossile selskapene har potensielt enorme tap siden enorme reserver av olje, kull og gass

 vil være "strandet" på grunn av klimatiltak.

 Emma Herd, ny leder av Australias Investor gruppen:

 "Behovet for å evaluere investeringer mot en forpliktelse å begrense oppvarmingen

 til to grader må nå være innebygd i mainstream finansielle beslutninger".

 

 

 De tre største kull forbrukerne er Kina, USA og India.

 De bruker  mer enn 70% av det globale kullforbruket.

 Forbrenningen av kulle koster trolig 4000 kinesere livet om dagen.

 

Image0161

 2015 Skader etter kullkraft i USA. Nesten 61 000 dør i året.

 

 

 

Image0160

 1990-2021 IEEFAs vurdering av import av kull i Kina og India

 

 

 

 Indonesia har hatt en stor eksport av kull i det siste tiåret.

 2014 Kullproduskjonen er redusert med 20% bare dette året.

 

 

 USA

Image0165

 2010-2015 Helsemessige bekymringer er mye av årsaken til nedleggelse av

 222 kullkraftverk. Produksjonen faller mye.

 

 

 Storbritannia

 2025 Alle kullkraftverk vil bli lukket.

 2030 Alberta i Canada vil fase ut kullkraften.

 

 

 Det vil kanskje skje en økning i kullproduksjonen i Tyrkia, Vietnam, Indonesia, Filippinene,

 Japan og en håndfull andre land. Grasrotbevegelser utfordrer planene.

 

 

 Trepellets kan brukes som drivstoff-blanding i kullgruver. 25 % kan tilsettes.

 

 Karbonfangst og lagring

 Karbonfangst og lagring vil koste $120-$140 per tonn CO2. (Ca. 1 kr. pr. kWh)

 Dette kommer i tillegg til $168 $196  for en MWh kullkraft  - 16,8 til 19,6 cent per kWh.

 Kullkraft blir håpløst ulønnsomt.

 CO2 er en gass når den fanges. Den må være komprimert eller flytende når den lagres.

 Dette er energikrevende prosesser.

 CO2 lagret i komprimert eller flytende form krever svært store trykkbeholdere.

 

 Ekstra utgifter kommer til hvis kullkraftverkene pålegges å fjerne svovel og

 filtrere partikler.

 

 2015 Det er beregnet at omkring 7500 personer i USA dør av luftforurensning

 hvert år som direkte følge av landets kullkraftproduksjon.

 

 Delstaten Alberta i Canada har forpliktet seg til å avvikle kullkraft innen 15 år.

 2015 Kullkraft gir nå 55% av Albertas strømproduksjon.

 

 2011 De fire største kullselskapene i USA er verdt 34 milliarder dollar.

 2016 De er verdt 150 millioner dollar, og to er konkurs.

 

 Harvard School of Public Health:

 Den samlede miljø og helse byrden når det gjelder kullkraft ligger på

 18 ¢ per kilowatt-time. Det vil i USA si 345 milliarder dollar per år.

 Selve strømmen vil i et nytt kull-kraftverk komme på minimum 6,5 ¢ kWh.

 Vindkraft koster 4-8 ¢ kWh.

 

 

 ØKONOMI

 2016 Kull gigantiske Peabody Energyvar verdt milliarder bare noen få år siden.

 Nå er en ikke verdt noe.

 Peabody angrep vitenskapen i diskusjonen om klimaendringer, og fremme kull som

 et viktig verktøy for å lindre fattigdom.

 Alpha Natural Resources, Arch kull og Patriot kull er tre store amerikanske kullprodusenter

 som søkte om konkursbeskyttelse året før.

 

 

 2016 Myndighetene i Kina planlegger å stenge over tusen kullgruver i løpet av året.

 

 Svenske Vattenfall:

 Selskapet selger brunkullsinvesteringen i Tyskland og Polen til tsjekkiske EPH.

 Vattenfall taper  22–27 milliarder svenske kroner.

 Bloomberg: Vattenfall reduserer CO2-utslippene sine fra 80 millioner tonn i året,

 til 25 millioner tonn i året ved å selge seg ut av brunkullet.

 

 

 2015 Kullproduksjonen i USA er den minste på 30 år.

 Tusenvis av kullarbeidere må slutte.

 

 2025 Britene skal stenge ned alle sine kullkraftverk.

 

 

 Kullkraftproduksjonen trenger 49-120 liter med vann pr. kWh.

 Det oppvarmede vannet blir sendt til grunnvannet, innsjøer og elver.

 Dette skaper problemer.

 EPA beregner at brennende kull fører til over 50 % av kvikksølv utslippene i USA.

 

 

 

Image0218

 2030 i USA  Helsefordeler ved å halvere forurensningen

 

 

 

 

Image0211

 Kullkrafverk i Australia

 

 Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA):

 2013/14 Verden passerte toppunktet for bruk av kull.

 2016-2020 Den globale etterspørselen vil gå ned med 25 %.

 2016-2020 USA vil stenge ned over 100GW av kullbedrifter.

 Mangelen på etterspørsel hjemm og ute truer de store kullkompanien med å gå bankerott.

 2014 Kinas kullbruk falt med 2,9 %, med 4% i 2015, og halve 2016 med 6,8%.

 

 

 USA

 Myndighetene ber kullkompanier som går konkurs sette av nok penger til å rense opp

 forurensningen i elvene og fjellene i Appalachia. Utgiftene vil være 1 milliard dollar.

 

 

 Død og sykdom

 2016  23 000 dør årlig av kullforgiftning i Europa. Det finnes totalt 280 kullkraftverk.

 I tillegg er det nesten 12 000 nye tilfeller av kronisk bronkitt og mer en

 500 000 tilfeller av astma blant barn.

 Kullkrafprodusjonen slipper ut svovelpartikler og kvikksølv. De kan kan blant annet forårsake

 hjerteproblemer, astma og bronkitt, og fostre kan bli påvirket.

 Den medisinske behandlingen som trengs, i tillegg til redusert produktivitet grunnet fravær

 fra fører til utgifter på mellom 300 og 575 milliarder kroner.

 De fem mest forurensende kullkraftlandene er Polen, Tyskland, Romania, Bulgaria

 og Storbritannia.

 22 900 tidlige dødsfall var forårsaket av kullstøv i EU.

 Svevestøv var knyttet til over 80% av de tidlige dødsfallene.

 Årsaker: Hjertesykdommer, slag, kronisk lungesykdom og lungekreft.

 Kullgruvene i Tyskland og Polen ble antatt å være ansvarlig for flere dødsfall i utlandet enn

 innenlands - 2 490 tidlige dødsfall i utlandet og 1 860  innenlands av tysk kull og

 4 690 tidlige dødsfall i utlandet og 1 140 ble innenlands av polsk kull.

 Medisinsk behandling og redusert produktivitet grunnet fravær fra jobb, fører til utgifter på

 mellom 300 og 575 milliarder kroner.

 De fem mest forurensende kullkraftlandene er Polen, Tyskland, Romania, Bulgaria og

 Storbritannia.

 

 

 

 

 

 

 En lignende studie fra USA fant at kullforurensning førte til mer enn 13 000 dødsfall.

 Studie fra India kom til 115 000 dødsfall og 20 millioner tilfeller av astma grunnet kull.

 Utgiftene til helse og miljøskader i året fra kull er på $500 milliarder i året i USA.

 

 2016

 Kina har 895 GW kullkraft, USA har 302,5 GW kullkraft, og India er på tredjeplass med 206 GW

 IEA: 2013 Kina nådde toppen i sin kullproduksjon.

 

 

 

 

 

 

Image0228

 Kullkraften i USA slipper ut mer CO2 enn transportmidlene til lands.

 

 Bloomberg ny energi finans:

 Rapporten som er basert på situasjonen i 65 land og på teknologi spesialister,

 viser at til tross for fortsatte investeringer i kull og gass i mange land, vil det være

 "en rask overgang mot ren kraft over de neste 25 årene."

 2027 Det vil koste mindre å bruke solenergi og vindkraft enn å kjøre eksisterende

 kull og gass generatorer.

 

 

 Hydrogen kan erstatte kull i industriprosesser, og på den måten kutte flere

 millioner tonn CO2 årlig

 

 World Energy Councils energi verdenskongress:

 2016  EU må forlate kull for å møte Paris-avtalen.

 

 2016 Verdien på amerikanske kullselskaper har falt med 90 prosent de siste årene.

 

 2016 205 GW av varmekraftverk under bygging i Kina, og 65 GW i India.

 

 2016 “Clean coal” kraftverk i USA kan ikke konkurrere med naturgass og fornybar energi.

 To kullkraftverk nylig bygd i Indiana og Mississippi hadde store kostnadsoverskridelser.

 

 Kullstøv og fragmenter av kull som er brutt løs fra større stykker, inneholder giftstoffer

 som kvikksølv, arsen og uran.

 

 2010-2015 USA mistet 25 000 jobber i kullminene. Nedgangen startet for tiår siden.

 (2014 - Titusenvis av jobber har forsvunnet i utvinning av olje og gass etter at

 oljeprisene falt, og boreaktiviteten gikk saktere. )

 

 2016 Stater i USA med mye kull i elektrisitetsproduksjonen:

 West Virginia (96%), Kentucky (93%), Wyoming (89%), Indiana (87%),Indiana (87%),

 Missouri (83%), Utah (77%), North Dakota (76%).

 

 Stater med lite bruk av kull:

 California, Maine, Rhode Island, Vermont og Idaho bruker nesten ikke kull.

 Bruk av 1-5 % kull: Washington, Oregon, New Jersey, New York, og Connecticut

 

 

 UT AV KULL:

 2030 Canada vil fase ut kullkraft.

 2025 Storbritannia har planer om å avslutte bruk av kullkraft i kraftstasjoner.

 Finland kan bli det første landet som forbyr kullkraft ved lov. 2016 Landet bruker 8 %.

 2023 Frankrike har som mål å avvikle kullkraft.

 2021 Costa Rica har som mål å få en karbonnøytral økonomi.

 

 

 

 Mer kull

 2015 Filippinene får 45 % av elektrisiteten fra kull, og landet vil bygge mer

 enn 20 nye kullkraftverk.

 

 International Energy Agency:

 2015 Ny installert fornybar energi-kapasitet gikk forbi kull for første gang.

 

 2015 Tre  nye kullkraftverk ble åpnet i Nederland.

 2016 Verdien av verkene er nedskrevet med flere milliarder euro.

 

 2016 Kontraktene på solcelleparker på steder som De forente arabiske emirater

 og i Chile er billigere enn kullkraft.

 

 

 2016 Michigan lagt ned en rekke kullkraftverk bare i år.