Your Company
 
Folkevandring Økonomi Helse Religion,kultur Folketallet Maktpolitikk Diverse samf. Mat/drikke-produksjon
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Økonomi

 
 
 
 Image0236
 Utbytte i service-yrket i 2005
 Utbytte av næringsveier
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 Grønt:Land som er høyt utviklet
 Gult: Land som er middels utviklet
 Rødt: Land som er lite utviklet   
 Mer om landas utvikling
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0237
 Inntekter  pr. person i 2006 
 Inntekt
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238

 Aksjemarkeder 2005

 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0241

 

 Mikrokreditt og Fair Trade
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0043
 Verdensbanken
 Organisasjoner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Image0039 
 2002-2009 Utvilingen av den nasjonale gjelden i % av BNP (Bruttonasjonalproduktet)
 Nasjonenes økonomi
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 2007-2008 Global finanskrise
 Finanskriser
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0242
 2006 Korrupsjon
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1907 Økonomis krise Bilde fra Wall Street i New York
 Økonomiske kriser og kriseteorier
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Liechtenstein regnes som et skatteparadis.
 Skatter og privatisering
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 2008-2009 Global konkurranseevne
 Globalisert økonomi
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     DIVERSE
 
 
 
    ØKONOMER
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 2008 Indeks for økonomisk demokrati. Jo lysere farge,jo mer demokrati.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0606
 2010 Økonomisk frihet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 2010 Inflasjon i forskjellige land
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 2006  Arbeidsledighet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0237
 Dollar og euro
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0237
 Vekslekursen mellom euro og dollar
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0291
 Gullprisen mellom 1968 og 2006
 Rød farge er i fast dollarpris.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 1914 Gullmynt på 20 mark
 Gullstandard: Mynter er preget av gull, eller papirpenger er utstedt i enheter av gull
 Bankene garanterer at pengene kan byttes i gull.
 1931 Storbritannia forlot gullstandarden.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0073
 2007-2009 Verdens finanskrise
 2007 Krisen på grunna av subprime boliglån startet i USA.
 Deretter spredte krisen seg over til den globale økonomien.
 
 Subprime boliglån ble gitt til folk som kunne ha problemer med å tilbakebetale dem.
 På grunn av risikoen fikk lånene høyere renter, og mindre gunstige avbetalinger.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 2008 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0079

 Max Weber (1864-1920) var en tysk sosiolog og politisk økonom.

 Han brukte religionssosiologi i analysene.
 Han mente den protestantisk, etiske ånd skapte en "indre verdslig askese" som utgjorde
 grunnlaget for kapitalismen. Dette betydde at menneskene følte plikt til et utrettelig arbeid.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 John Maynard Keynes (1883-1946) var en britisk økonom.
 1936 Boka "The General Theory of Employment, Interest and Money" ble utgitt.
 Han regnes gjerne som grunnleggeren av makroøkonomien med dette verket.
 Keynes mente økonomiens helse var for viktig til å bli overlatt til det frie markedet
 og forslo krisetiltak staten kunne iverksette for å redusere arbeidsledighet
 og gjenopprette økonomisk vekst.
 - Økonomisk vekst drives av forbruk, sparing.
 - Lavt forbruk gir arbeidsledighet.
 - Økt statlig forbruk kompanserer for redusert forbruk i befolkningen.
 - Økt statlig forbruk i dårlige tider bør gjøres gjennom budsjettunderskudd (det vil si lån),
    ikke høyere skatter.
 - Staten bør bruke mer penger i dårlige tider, men spare i gode tider.
 - Stabilt prisnivå er viktig, men i en krisesituasjon er inflasjon bedre enn deflasjon.
 - Stabilt prisnivå innad i landet må prioriteres over vekslingskursen mot andre lands valutaer.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Ayn Rand (1905-1982)var gjennom sine filosofiske romaner talskvinne for individualisme,
 rasjonell egoisime og kapitalisme. Hun var jøde. 1926 Hun flyktet fra Sovjetunionen til USA.
 * Hver enkelt må definere sine verdier og handle ut fra dem.
 * Hver enkelt har rett til å leve for sin egen skyld uten å ofre noe for andre og uten å vente at
    andre skal ofre noe for egne interesser.
 * Ingen har rett til å bruke fysisk makt for å ta fra andre det som er verdifullt for dem, eller
    å påtvinge andre sine ideer.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 1987-2006 Alan Greenspan (1926 - ) var presient i Federal Reserve i USA - systemet
 av sentralbanker. Alan Greenspan var en tilhenger av læren til Ayn Rand.
 Han ble utnevnt av Ronald Reagan i 1987.
 

 1971   USA erklærte en slutt på å garantere dollaren med gull.

 

 

 

 

 Image0101

 Thomas Piketty (1071- ) er en fransk økonom.

 2014 En oversikt over de årlige listene over verdens rikeste personer i magasinet Forbes,

 viser at milliardærenes formuer vokser tre-fire ganger så fort som landenes, verdensøkonomiens

 og gjennomsnitt-borgernes formue.

 Tabellen hans viser at de rikestes formuer vokste 6,8 prosent i året fra 1987-2013.

 Verdens gjennomsnitt per voksen person var 2,1 prosent.

 Verdens verdiskaping økte med 3,3 prosent i året.

 Privatiseringen av offentlige verdier er en viktig del av dette ifølge Piketty.

 Italia er et eksempel. Landet ligger helt på topp i utvikling av privat formue, mens staten

 har nesten 100 prosent gjeld.

 USA hadde toppskatter på opptil 80-90 prosent – og det ødela ikke kapitalismen! sier Thomas Piketty.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 2007 Skattenivået 
 Norge har lavere skatt i forhold til BNP enn Danmark og Sverige.
 Nivået ligger omtrent som i Belgia, Frankrike, Italia og Finland.
 De fleste OECD land har likevel et lavere skattenivå.
 
 2013 Apple har trolig en inntekt på 3 milliarder i Norge, men betaler 7 millioner i skatt
 - 0,23 %. Firmaet har sin juridiske enhet i Irland der selskapsskatten er på 12,5 %
 dvs. under  halve nivået til Norge.
 
 2012 Japan brukte 25 % av statens inntekter til å betjene gjeld. Oljefondet har lånt
 ut 100 milliarder til Japan i kjøp av statsobliasjoner - tilsvarende 20 000 pr. nordmann.
 USA betaler 6 % av statens inntekter til å betjene gjeld.
 
 2013  USAs statsgjeld er på over 17.000.000.000.000 dollar -17 000 milliarder dollar.
 
 2009 Kina forsøkte å redusere avhengigheten av eksportmardedet for å skape
 økonomisk vekst. Egne forbrukere skulle få en langt større del av veksten.
 IMF økonomer konstaterer i en rapport at Kina ikke lykkes med dette.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 2011 Berg Ostry   Faktorer som påvirker varig økonomisk vekst både i utviklede land
 og i utviklingsland
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 1938-1945  Utviklingen av BNP under krigen
 Alle land gitt tilbake utenom USA og Storbritannia.
 
 
 2013 De fem største bank- og spareinstitusjonene på det norske aksjefondsmarkedet er  DNB,
 Skagen, Odin forvaltning, Storebrand og Nordea.
 De forvalter 85 milliarder kroner i aksjefond for norske privatkunder.
 Samtlige 20 av verdens største oljeselskaper og 18 av de 20 største kullselskapene er representert
 i fond som forvaltes av disse bankene.
 Både Nordea og DNB omtaler kun klimaavtrykket ved egen virksomhet på sine hjemmesider,
 og ikke selskapene bankene investerer i.
 
 2060  SSB-beregninger at det er mulig å oppnå både fordoblet kjøpekraft, mer fritid

 og samtidig bevare en velferdsstat på dagens nivå. Skattenivået må økes.

 Dagens økonomer må ta med i sine beregninger at ulønnet arbeid er svært viktig for at

 markedsbasert økonomi skal fungere.

 Dette har også ført til utviklingen av alternative indikatorer for beregning av et lands

 bruttonasjonalprodukt (BNP).

 Blant annet ble FNs Human Development Index (HDI) utviklet i kjølvannet av Warings kritikk.

 I motsetning til ideen om at mennesket er en isolert aktør som bare tenker på seg selv

 og maksimerer sin egennytte, tar feministisk økonomi utgangspunkt i at mennesker er sosiale,

 forteller Bjørnholt.

 Egennyttetankegangen som preger dagens rådende økonomitenkning, sier Aslaksen.

 Deler av den økonomiske veksten skyldes at produksjonen er flyttet dit den kan måles.

 Men fortsatt er det en utbredt oppfatning i økonomifaget at det kun er lønnet arbeid som

 bidrar til  økonomisk verdiskaping.

 

 2014 Ti prosent av befolkningen kontrollerer halvparten av landets formue i Norge.

 Dette er et argument mot kutt i formuesskatten, mener Støre

 Den halvparten av befolkningen som har lavest nettoformue kontrollerer bare 1,8 prosent

 av den totale  formuen i landet. 40 prosent av skattelettelsene til fire prosent av folket.

 

 

 2014 Halvparten av jordas befolkning lever på under to dollar om dagen.ddd

 

 

Image0078 

 Sirkulær økonomi

 sirkulær økonomi betyr at ressurser forblir i økonomien selv om de ikke lenger brukes til sitt

 inngår i  opprinnelige formål.

 Lineær økonomi («bruk og kast-økonomi»)forutsetter at ressurser er ubegrensede og lett  

 håndterbare som avfall.

 I en virkelig sirkulær økonomi, der avfallet blir næringsstoffer og energi er fornybar,

 ville den økonomiske veksten være frikoplet fra miljømessige begrensninger.

 

 

 

Image0096

 2008-2009 Global Competitiveness Index

 Konkurranseevnen er nødvendig for å opprettholde en velferdsstat

 i en situasjon med internasjonal handel-konkurranse.

 

 2014 Vanlige sveitsere betaler en inntektsskatt på opp mot 45 prosent. 

 I tillegg betaler de også formuesskatt til kommunen og delstaten de bor i.

 Formuesskatten varierer fra delstat til delstat, men kan for de største

 formuene komme opp i 1,5 prosent.

 Til sammenligning er formuesskattesatsen i Norge redusert til 0,85 prosent fra neste år.

 Siv Jensens skattekutt får støtte fra 3 av 20 toppøkonomer.

 

 2015 Oxfam: Rikeste 1% til eier mer enn resten av verden.

 

 

 

 

 

 

Image0118

 Forbes, Fortune og Bloomberg Businessweek er amerikanske forretningsmagasiner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0161

 

 1694 The Bank of England ble etablert.

 Den er den nest eldste sentralbanken i verden, og modell for de fleste moderne sentralbanker.

 

 

 

Image0160

 

 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

 Det er et internasjonalt overføringssystem.

 Bloomberg:

 2013-2014 Andelen av amerikanske dollaren var 42%, av euro 32%, av RMB (Kina) 1,47 %

 og russiske rubler 0,35%.

 

 2015 Det antas at mer enn 80% av verdenshandelen beregnes i amerikanske dollar.

 

 1971 USA annonserte avslutningen av bestemmelse om at dollar skulle knyttes til gull.

 

 

 

Image0170

 The Goldman Sachs Group, Inc

 Dette er en av verdens største investeringsbanker. Det er et finansielt konglomerat.

 Goldman Sachs er en investeringsbank, driver med handel av verdipapirer, investeringer

 og andre finansielle tjenester.

 Fra 20 September 2013 er banken inkludert i Dow Jones industrial average.

Image0171

 Dow Jones & selskapet er en amerikansk publiserings- og finansiell informasjon firma.

 

 

 2015 De sterkeste økonomiene:

 Tyskland har verdens fjerde sterkeste økonomi.

 California har verdens åttende sterkeste økonomi.

 Texas har verdens tolvte sterkeste økonomi.

 

 

 

 

 

 

  NORGE

 OECD: Økt ulikhet har redusert veksten i Norge med 9% siden 90 tallet.

 Norge er et av de landene i OECD der vi skatter personlig eiendom lavest.

 En fornuftig eiendomsskatt vil bidra til omfordeling, og kjøle ned et overopphetet boligmarked.

 

 Den internasjonale hjelpeorganisasjonen Oxfam:

 2015 62 av verdens rikeste eier like mye som halvparten av verdens befolkning.

 2010  388 personer som eide like mye som halvparten av verdens befolkning.

 Formuen til de 62 rikeste i verden har økt 44 % siden 2010.

 De 3,5 milliarder fattigste i verden har blitt 41 % fattigere.

 

 

 

Image0206

By BlankMap-World6,_compact.svg: Canuckguy et al.derivative work: Tomtom2732 (talk) - File:BlankMap-World6.svgData: http://hdr.undp.org/en/2014-report, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34244543

 HDI (Human Development Index)

 

 

Image0207

Image0208

Image0209

 2014-2015 HDI i Afrika

 

 

 Økonomisk utvikling

 Det er de sterke klyngene som leverer den radikale nyskapingen, ikke de store byene med alle

 tjenestebedriftene.

 I Storbritannia gir de betydelig skattekreditt til investorer som investerer i vekstkraftige nyetableringer.

 I Norge premierer vi investeringer i bolig og eiendom.

 

 

 

 

 

 

Image0215

 2016 I løpet av et drøyt tiår ble fattige land tappet for skatteinntekter tilsvarende mer enn syv oljefond.

 

 2013 Økokrim : 136 milliarder kroner blir unndratt beskatning i Norge hvert år.

 Det betyr tap av skatteinntekter på nesten 37 milliarder årlig om en tar utgangspunkt i

 selskapsskatt på 27 %.

 

 

 Delingsøkonomi

 Delingsøkonomitjenester som Uber, Haxi, Nabobil og Airbnb har vært omdiskutert.

 Mange hevder Uber og Haxi driver ren pirattaxivirksomhet.

 De registrerer seg som «postkasseselskaper» i skatteparadiser, og internfakturerer.

 Dermed har de null i skatt.

 Taxify er navnet på en Uber-lignende, estisk tjeneste.

 Den har spredd seg til en rekke andre europeiske land og byer.

 

 

 Norges eksport til EU og EØS

 Michael Burrage for den britiske tenketanken Civitas:

 Land utenfor EU og EØS har hatt aller størst vekst i eksporten til EU de siste 20 årene.

 1993-2013 EØS-landet Norge kommer på 21. plass i eksportvekst til EU.

 Ukraina, De arabiske emirater, Kina, Russland, India, Brasil, Tyrkia og mange andre

 økte sin eksport til EU i en helt annen takt enn Norge og Storbritannia.

 

 

 Den amerikanske økonomen Robert Reicn har skrevet boken "Ulikhet for alle".

 

 

 

 Internfakturering

 Freia og eieren Mondelez har kuttet skatten fra 100 millioneri 2008 til 14 millioner

 i 2014. Dette har trolig skjedd ved at selskapet har handlet med seg selv - intern fakturering.

 Dette ersannsynligvis lovlig. Det kalles lovlig skattetilpasning.

 Utviklingslad og fremvoksende industriland ble i perioden 2003-2012 tappet for

 6600 milliarder dollar i ulovlig kapitalflukt.

 

 

 

 

Image0217

Image0218

Image0219

Image0220

Image0221

Image0222

Image0224

Image0225

Image0226

Image0227

Image0230

 1969-2015 Nobelprisvinnere i økonomi

 

 

 2014 De 85 rikeste i verden eide like mye av verdens verdier som 50 % av de som lå på bunnen.

 2015 De 62 rikeste i verden eide like mye av verdens verdier som 50 % av de som lå på bunnen.